ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία

 

 

Η εταιρεία ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΑΕ ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την ανάπτυξη και λειτουργία του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), ισχύος 38 MW στη θέση Περγαντή των Δήμων Κεκροπίας, Ανακτορίου και Μεδεώνος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Έχει εγκριθεί η προκαταρκτική περιβαλλοντική αξιολόγηση και ο καθορισμός των όρων διασύνδεσης και αναμένεται η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η άδεια επέμβασης και εγκατάστασης.

 

Η εταιρεία ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε. είναι θυγατρική της εταιρείας ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε.

Η εταιρεία ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό τη δραστηριοποίηση της μητρικής εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. στην αγορά της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.